Akcjonariat

Struktura akcjonariatu PMPG Polskie Media S.A.

AkcjonariuszeIlość akcjiUdział
w kapitale zakładowym/
i głosach na WZ*

 

OGÓŁEM

 

10 381 70299,88%/100%
Michał Lisiecki**6 066 66158,36%/58,44%
Katarzyna Gintrowska (wraz z Bartrade Sp. z o.o.)**621 0675,98%/5,98%
Pozostali

3 693 974

35,54%/35,58%

w tym akcje własne896 3458,62%/8,63%


*Różnica w udziale procentowym w kapitale zakładowym i liczbie głosów wynika z różnicy pomiędzy wysokością kapitału zakładowego tj. 62 370 512, a ilością składających się na kapitał zakładowy akcji tj. 10 381 702 o łącznej wartości nominalnej 62 290 212 PLN.

** Działający jako Porozumienie posiadający łącznie 6 687 728 akcji reprezentujących 64,34% udziału w kapitale zakładowym oraz 64,42% udziału w ogóle głosów.

 

Stan posiadania akcji PMPG Polskie Media S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące

Imię i nazwiskoFunkcja

Liczba akcji

Liczba głosów

Katarzyna Gintrowska (wraz z Bartrade Sp. z o.o.)**

Prezes Zarządu        

621 067

621 067

Jolanta Kloc

Wiceprezes Zarządu

203 355

203 355

Tomasz Biełanowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

36 296

36 296

Michał M. Lisiecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

6 066 661

6 066 661