Biegły rewident

Funkcję biegłego rewidenta Spółki odpowiedzialnego za przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, a także za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2022, pełni spółka MOORE Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4326.