PMPG SA: wzrost zysku ze sprzedaży o 92,8 proc., kilkunastoprocentowy wzrost przychodów

Ponad 17 mln wyniosły skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)) w I kwartale 2011 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 8 mln 350 tys. i był o 92,8 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2010 r.

wybrane dane finansowe

okres 3 miesiecy

zakończony

31. 03. 2011 r.

okres 3 miesiecy

zakończony

31. 03. 2010 r.

przychody ze sprzedaży

17 249

15 168

zysk (strata) brutto ze sprzedaży

8 350

4 331

ebitda

2 890

-1 730

zysk (strata) netto

2 344

-3 413

W stosunku do pierwszego kwartału 2010 r.:

  •          przychody GK PMPG wzrosły o 13,7 proc.,
  •          zysk netto Grupy wyniósł 2 mln 344 tys.,
  •          EBITDA wyniosła 2 mln 890 tys.

Dobry wynik pierwszego kwartału to efekt strategii realizowanej konsekwentnie przez Zarząd PMPG S.A. od momentu nabycia udziałów w Agencji Wydawniczo-Reklamowej WPROST Sp. z o.o. oraz przeprowadzonej wówczas restrukturyzacji, która zaowocowała istotnym ograniczeniem kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu.

Wyniki pierwszego kwartału pokazują, że strategia przekształcenia tygodnika WPROST w główne aktywo Grupy, podniesienie jego atrakcyjności dla reklamodawców  a w dalszej kolejności – użycia zdobytych w ten sposób kompetencji oraz zbudowanych struktur organizacyjnych i sprzedażowych do budowy nowej oferty Platformy Mediowej Point Group i wykorzystania efektu synergii w ramach Grupy, okazała się efektywna i przyniosła stabilizację, a jej rezultaty powinny być widoczne również w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Zarząd w pierwszym kwartale 2011 r. koncentrował się  na zmianie modelu biznesowego wybranych aktywów mediowych oraz identyfikacją obszarów potencjalnego rozwoju działalności zarówno w zakresie mediów, jak i pozostałych prowadzonych przez spółkę rodzajów aktywności. Efektem tych prac jest m.in. uruchomienie kierowanego do środowisk biznesowych projektu Point Group Business Unit. Ma to m.in. pozwolić na dywersyfikację źródeł przychodu Grupy, czyniąc ją mniej wrażliwą na wahania koniunktury w segmentach, w których obecnie skupia się jej główna działalność.

Najistotniejsze wydarzenia w pierwszym kwartale 2011 r.:

Grupa objęła konsolidacją spółkę Point Group Financial Admobile sp. z o.o. spółka komandytowa, co spowodowało na koniec raportowanego okresu spadek kapitału własnego z 36,2 mln zł do 23,4 mln zł. W ubiegłych latach spółka ta nie była obejmowana konsolidacją z uwagi na decyzję Zarządu PMPG SA dotyczącą sprzedaży spółki. Skutkowało to zastrzeżeniami biegłego rewidenta do prezentowanych wyników. Uznając te zastrzeżenia, Zarząd GK PMPG zdecydował o włączeniu Point Group Financial Admobile do konsolidacji.

Ponadto w okresie pierwszego kwartału 2011 r. spółka nie odnotowała istotnych zdarzeń, natomiast po stronie zmian, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki, należy wymienić uruchomienie projektu POINT GROUP BUSINESS UNIT. Jest to projekt medium kierowanego przede wszystkim do przedsiębiorców. Projektem kieruje Michał Kobosko. Celem projektu jest profesjonalne działanie na rynku tworzenia, zarządzania i publikacji treści gospodarczych. Wydanie nowego tytułu prasowego to tylko jeden z elementów szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. Obecnie Point Group Business Unit odpowiada za:

  • opracowanie kompleksowej oferty skierowanej do segmentu biznes,
  • przygotowanie dodatków tematycznych i materiałów związanych z najważniejszymi konferencjami gospodarczymi tj.: Forum Ekonomicznym w Krynicy ora Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach,
  • merytoryczne przygotowanie cyklicznego dodatku tygodnika WPROST pt.: „WSZYSTKO O FINANSACH”. Dodatek ukazuje się raz w miesiącu i przybliża czytelnikom działalność instytucji finansowych oraz ich ofertę.