Index Copernicus International prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem i planuje emisję

Index Copernicus International prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem i planuje emisję

W związku z chęcią dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, Index Copernicus International SA (NC: INDEXCOPERNICUS, ICI) poszukuje inwestora, zainteresowanego zainwestowaniem środków finansowych w rozwój ICI poprzez objęcie akcji spółki. Zarząd ICI nawiązał rozmowy z podmiotem zainteresowanym nabyciem akcji spółki i oczekuje ich zakończenia przed NWZA.

Podczas zwołanego na 20 czerwca 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Index Copernicus International zarząd spółki zaproponuje jej akcjonariuszom obniżenie kapitału zakładowego z 7 775 838 zł do 3 887 919 zł. Obniżenie nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 0,05 zł, do kwoty 0,05 zł.

Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego spółka zaproponuje jego podwyższenie do pierwotnej wysokości, czyli o kwotę 3 887 919 zł, w drodze emisji 77.758.380 akcji serii H o wartości nominalnej 0,05 zł. Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd ICI zaproponuje akcjonariuszom podwyższenie się kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 63 500 000 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 71 275 838 zł, w drodze emisji 1 270 000 000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,05 zł. Zarząd zaproponuje objęcie emisji akcji serii I wybranemu inwestorowi lub inwestorom, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych posiadaczy akcji ICI.

Pozyskanie inwestora strategicznego pozwoli ICI na realizację strategii szybkiego rozwoju spółki oraz poszerzenie zakresu jej działalności.

O Index Copernicus International:

Index Copernicus to platforma, która  gromadzi, porządkuje i ocenia zasoby naukowe. Wyróżnikiem jest  opracowany i opatentowany w USA wieloparametryczny system oceny potencjału naukowego poszczególnych użytkowników (Personal Impact Factor), grup badawczych, instytucji oraz  czasopism naukowych. Platforma Index Copernicus umożliwia również realizację wspólnych projektów badawczych (Vitual Research Group) oraz wspiera proces wydawniczy czasopism naukowych (Publisher Panel). Jednym z projektów realizowanych przez Index Copernicus International SA jest Lokalny System Index Copernicus. System pozwala na zarządzanie nauką oraz karierą naukową pracowników wyższych uczelni i jednostek badawczych. Unikalną wartością systemu Index Copernicus, która odróżnia go od standardowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem i czyni użytecznym narzędziem pracy dla osób zarządzających uczelniami oraz jednostkami badawczymi, są autorskie rozwiązania w zakresie ewaluacji instytucji naukowych oraz pracowników naukowych.

O PMPG SA:

Platforma Mediowa Point Group jest polskim holdingiem medialnym. Rozpoczęła działalność w 1997 r. jako wydawca magazynu studenckiego „?dlaczego”. Od ponad 13 lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w obszarze mediów i marketingu, inwestując w rozwój kolejnych przedsięwzięć oraz konsekwentnie rozszerzając zakres usług. Od końca 2006 r. Platforma Mediowa Point Group jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2010 r. spółka jest wydawcą tygodnika WPROST. Ponadto w portfolio PMPG SA znajdują się magazyny „Machina”, „Film” i „?dlaczego” oraz serwisy internetowe, m.in. Wprost24.pl, Sport24.pl, Dlaczego.com.pl, Ototrend.pl. PMPG SA jest również inwestorem strategicznym w spółce Index Copernicus International i posiada 25,94 proc. akcji ICI.