PMPG SA: wzrost rentowności firmy. Zysk netto w I połowie 2011 r. wyższy o 47 proc.

O 47 proc. wzrósł skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)) w I półroczu 2011 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13 mln 550 tys. i był o 6,9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 34 mln 613 tys. 

 

wybrane dane finansowe

okres 6 miesiecy

zakończony

31. 06. 2011 r. 

okres 6 miesiecy

zakończony

31. 06. 2010 r. 

przychody ze sprzedaży

34 613

42 050

zysk (strata) brutto ze sprzedaży

13 550

12 671

EBIT

4 481

- 3 596

EBITDA

5 202

- 2 774

zysk (strata) netto

1 934

1 316

 

W stosunku do pierwszego półrocza 2010 r.:

  • zysk netto GK PMPG wzrósł o 47 proc.
  • zysk ze sprzedaży wzrósł o 6,9 proc.
  • EBITDA wyniosła 5 mln 202 tys. (w pierwszym półroczu 2010 r. wynosiła - 2 mln 774 tys.)
  • przychody ze sprzedaży były o 17,7 proc. niższe niż w I połowie 2010 r. 

 

Wzrost zysku netto o blisko 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim z obniżenia kosztów i wzrostu efektywności wykorzystania zasobów Grupy, co skutkuje wzrostem jej rentowności. Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają, że podjęcie po nabyciu udziałów w Agencji Wydawniczo-Reklamowej WPROST Sp. z o.o. działań naprawczych, które w pierwszej kolejności objęły AWR, a następnie pozostałe spółki i działy Grupy Kapitałowej, i które zaowocowały istotnym ograniczeniem kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, było słusznym posunięciem Zarządu i w długim okresie pozwoli na repozycjonowanie grupy na rynku mediów oraz zapewni jej stabilny rozwój.

Niższe od ubiegłorocznych przychody ze sprzedaży w ramach całej Grupy Kapitałowej są wynikiem prowadzonej w firmie restrukturyzacji aktywów, w tym rezygnacji z utrzymywania kosztochłonnych linii biznesowych. W ramach tych działań, w I półroczu 2011 r. Zarząd PMPG zdecydował o przeniesieniu wydawania magazynu „Machina” z druku do Internetu i wydania cyfrowego, wygaszeniu kierowanego do studentów projektu „?dlaczego” oraz o rezygnacji z działalności w zakresie reklamy zewnętrznej i niektórych aktywności w Internecie. Zmiany strukturalne objęły również należącą do grupy agencję marketing services, która zmieniła zarówno swoja nazwę, jak i portfolio oferowanych usług. 

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG w I półroczu 2011 r. były w ok. 60 proc. generowane przez wiodące aktywo, jakim jest tygodnik WPROST. Taka struktura przychodów potwierdza słuszność przyjętej przez Zarząd w 2010 r. strategii firmy, która swoje zasoby skoncentrowała na przywróceniu rentowności tego tytułu. Zmiana struktury przychodów pozwala na stabilne prowadzenie działalności i rozwijanie nowych projektów, a w konsekwencji na dywersyfikację źródeł przychodu w przyszłości (m.in. Bloomberg Businessweek Polska).

 

Najistotniejsze wydarzenia w pierwszym półroczu 2011 r.:

 

Zmiany wydawnicze o istotnym wpływie na działalność i pozycjonowanie GK PMPG SA:

POINT GROUP wyda polską edycję BLOOMBERG BUSINESSWEEK

W czerwcu 2011 r. Point Group Business Unit, spółka zależna Platformy Mediowej Point Group powołana w lutym w celu działania na rynku tworzenia, zarządzania i publikacji treści gospodarczych, i Bloomberg L.P.  podpisały umowę licencyjną, na mocy której PGBU została wydawcą polskiej edycji czasopisma Bloomberg Businessweek. Bloomberg Businessweek Polska ukaże się we wrześniu 2011 r. Będzie wydawany jako dwutygodnik i będzie zawierał zarówno materiały przygotowywane przez dziennikarzy pracujących dla Bloomberga na całym świecie, w tym także w warszawskim oddziale firmy, jak i lokalne treści finansowo-gospodarcze przygotowywane przez zespół Point Group Business Unit. Redaktorem naczelnym Bloomberg Businessweek Polska jest Michał Kobosko, project manager Point Group Business Unit.  

Nowy tytuł rozszerza ofertę Point Group o opiniotwórcze pismo biznesowe wpisujące się w strategię rozwoju PMPG jako wydawcy.  

Machina e-tygodnikiem

W czerwcu 2011 Machina zmieniła cykl wydawniczy i ukazuje się jako e-tygodnik dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. W maju 2011 r. ukazał się ostatni numer drukowanego miesięcznika Machina. Jednocześnie uruchomiony został nowy serwis internetowy Machina.pl - społecznościowy serwis muzyczny z dostępem do bazy prawie 700 000 utworów muzycznych, które można odsłuchać, a do tego teksty utworów i prawie 60  tys. płyt, które można zakupić.

 

Zmiany personalne o istotnym wpływie na działalność grupy:

Dominik Tzimas w Platformie Mediowej Point Group

W czerwcu 2011 r. do zespołu Platformy Mediowej Point Group dołączył Dominik Tzimas. Jego zadaniem jest rozwój i zwiększenie efektywności działu sprzedaży grupy PMPG oraz opracowanie projektu reorganizacji procesów wydawniczych ze szczególnym uwzględnieniem roli nowych mediów. Tzimas jest doświadczonym menedżerem rynku mediowego w Polsce. Pracował w największych polskich wydawnictwach m.in. w Axel Springer i wydawnictwie Bauer. Ostatnio współtworzył koncepcję i realizował fuzję „Dziennika” z „Gazetą Prawną”. Po fuzji, jako członek Zarządu w spółce Infor Biznes, nadzorował sprzedaż reklam, marketing, organizację konferencji oraz działania spółki w Internecie.

 

Zmiany na kierowniczych stanowiskach w Biurze Sprzedaży

W kwietniu stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Kluczowych objął Klientów Jarosław Skorupa  w PMPG SA. Odpowiada za relacje z domami mediowymi oraz z najważniejszymi bezpośrednimi klientami grupy. 
Do jego zadań  należy również przygotowywanie ofert dedykowanych obejmujących cały zakres usług świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej PMPG SA. Skorupa od blisko 10 lat pracuje w biurach reklamy wydawców prasy. Ostatnio był dyrektorem działu agencyjnego w Biurze Reklamy Dziennika Gazety Prawnej, a wcześniej - Gazety Prawnej. Wcześniej pracował w biurach reklamy m.in. "Rzeczpospolitej" oraz "Pulsu Biznesu".

W lutym stanowisko Dyrektora Sprzedaży Bezpośredniej objął Krzysztof Piekarski. Odpowiada za realizacje planów sprzedaży wszystkich mediów w grupie. Wcześniej pełnił funkcję Szefa Sprzedaży Bezpośredniej tygodnika WPROST.

 

Powołanie dyrektora finansowego

W kwietniu Zarząd Platformy Mediowej Point Group powierzył obowiązki Dyrektora Finansowego Grażynie Kozłowskiej. W jej gestii znalazło się kształtowanie i realizacja strategii finansowej dla całej Grupy Kapitałowej oraz zarządzanie działami Administracji i Kadr oraz Finansowym. Kozłowska pracowała m.in. jako dyrektor finansowy w spółce „Intra sp. z o.o.” (branża farmaceutyczna) oraz w Grupie Kapitałowej „Accor” jako Kierownik Zespołu Sprawozdawczości Finansowej i Konsolidacji Orbis S.A.

 

Zmiany w grupie:

Repozycjonowanie agencji marketing services

W maju 2011 działająca w grupie PMPG agencja reklamowa BTL POINT GROUP zmieniła nazwę na nano. Zmiana nazwy stanowiła ukoronowanie zmian wprowadzanych od początku roku przez nowy zespół zarządzający pracami agencji pod kierownictwem Łukasza Janowskiego, Client Service Directora. Hasłem, które odzwierciedla istotę i charakter zmian oraz jest głównym motywem kampanii promującej agencję jest hasło: „Z akcentem na detal”. 

 

Index Copernicus International łączy się z Internetowym Domem Handlowym

W czerwcu 2011 r. Index Copernicus International SA (NC: INDEXCOPERNICUS, ICI), w którym Platforma Mediowa Point Group była inwestorem strategicznym i posiadała 25,94 proc. akcji, podpisał list intencyjny ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. (IDH), na mocy którego w lipcu doszło do połączenia obu podmiotów. Podpisanie 4 lipca 2011 r. umowy inwestycyjnej (po dniu bilansowym) zakończyło etap poszukiwania inwestora strategicznego przez ICI, które rozszerzyło swój zakres działalności na rynek e-commerce, pozyskując jednocześnie środki finansowe na dalszy rozwój. Internetowy Dom Handlowy powstał z przekształcenia w 2010 roku spółki PMA Invest Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. IDH dysponuje unikalną technologią i systemem Extended Sites, poprzez który prowadzi 8 sklepów własnych aż 70 sklepów partnerskich. 

Wśród sklepów własnych IDH są: stereo.plbileteria.plpstryk.pl, edvd.pl, ezabawki.pl, mareno.pl, sklepkolekcjonera.pl oraz serwis z ofertami specjalnymi – tylkodzisiaj.pl.

 

 Zmiany, które nastąpiły po dniu bilansowym:

Korzystne dla AWR WPROST Sp. z o.o. postanowienie sądowe dotyczące nieuznania zobowiązań wobec osób trzecich

12 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, iż wyrok Sądu Circuit Court of Cook County w stanie Illinois Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zasądzający kwotę pięć milionów USD na rzecz Pani Małgorzaty Cimoszewicz oraz Pana Russella Harlana od Agencji Wydawniczo-Reklamowej „Wprost” tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, nie podlega wykonaniu na terenie Rzeczpospolitej. Do wspólnego rozpoznania sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie został dołączony odrębny wniosek Pani Małgorzaty Cimoszewicz oraz Pana Russella Harlana o ustalenie, że wyrok Sądu Circuit Court of Cook County w stanie Illinois Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podlega uznaniu w Polsce. Postanowieniem Sądu Okręgowego wniosek  został w całości oddalony. Wyrok nie jest prawomocny.

 

PMPG po 13 latach zamknęła projekt studencki „?dlaczego"

W lipcu PMPG poinformowała, że z końcem sierpnia zamyka projekt kierowany do studentów. Na projekt w ostatnim roku składały się: ogólnopolski magazyn studencki „?dlaczego”, miesięczny dodatek pod tym samym tytułem do tygodnika „WPROST”, portal dlaczego.com.pl, przewodnik wakacyjny „Dlatego!” oraz seria poradników „Sporootym” i serwis korba.pl. Osoby z zespołu tworzącego „?dlaczego“ otrzymały propozycję pracy przy innych projektach w ramach Grupy Kapitałowej PMPG SA. 

Magazyn studencki „?dlaczego“ był pierwszym tytułem, od którego prezes i główny akcjonariusz PMPG SA, Michał M. Lisiecki, jeszcze jako student rozpoczął tworzenie firmy wydawniczej. „?dlaczego” ukazywało się od 1998 r., łącznie ukazało się 130 wydań magazynu.