Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej – think tank tygodnika WPROST

Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej to nowa inicjatywa wydawcy tygodnika WPROST.

Celem think tanku uruchomionego we współpracy z profesorami Central European University jest wspieranie i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz polityk społecznych zgodnych z zasadami demokracji, równości oraz państwa prawa, w szczególności poprzez realizację projektów badawczych, edukacyjnych oraz informacyjno-medialnych, a także działanie na rzecz poprawy jakości i innowacyjności polskiej nauki, jej krajowej i międzynarodowej promocji oaz rzetelnej, zgodnej ze światowymi standardami ewaluacji.

Formuła think tanku ma pozwolić na zebranie w jednym miejscu środowisk dziennikarskich, akademickich i politycznych oraz osób i instytucji finansujących, które są zainteresowane konstruktywnym udziałem w debacie publicznej. W przeciwieństwie do wielu uczestników „polskiego rynku idei”, Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej zdecydowanie odrzuca model działania oparty o opinie zabarwione ideologicznie. Inicjatorzy chcą, aby Centrum zachowało odwagę intelektualną i krytycyzm właściwy niezależnym mediom, korzystając jednocześnie z wiedzy teoretycznej i praktycznej reprezentowanej przez środowiska akademickie i biznesowe oraz czerpiąc z doświadczeń czynnych uczestników życia publicznego.

Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej ma być wehikułem, w ramach którego będą prowadzone projekty badawcze dotyczące istotnych problemów cywilizacyjnych i rozwojowych Polski. Rezultaty i rekomendacje z badań następnie będą przekształcane w konkretne inicjatywy, jeżeli będzie taka konieczność – również legislacyjne, oraz programy edukacyjne dla przedstawicieli sektora publicznego i mediów, a także programy informacyjne dla opinii publicznej. W ten sposób inicjatorzy fundacji chcą się skupiać nie tylko na identyfikacji problemów, ale na wskazywaniu metod i środków ich rozwiązywania oraz budowaniu merytorycznego poparcia dla ich wprowadzenia. Zakładają, że dzięki temu istnieje szansa na podniesienie merytorycznego poziomu debaty publicznej zdominowanej obecnie przez silne podziały polityczne i odbywającej się w sferze emocji.   

W swojej działalności Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej zamierza korzystać m.in. z łamów mediów należących do Platformy Mediowej Point Group, chociaż nie zamierza się do nich ograniczać. Będzie również wykorzystywało unikatową infrastrukturę intelektualną dynamicznego, zorganizowanego w amerykańskim stylu międzynarodowego Central European University w Budapeszcie oraz doświadczenia i ogromną bazę danych Index Copernicus – spółki z portfela PMPG, która jest obecnie zaangażowana w projekt ewaluacji polskich jednostek naukowych realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Nauki.

Obecnie trwa etap prezentacji idei think tanku potencjalnym partnerom.

Pracami fundacji kieruje Prezes Zarządu Leszek Stypułkowski – jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. Stypułkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystą Uniwersytetu Mannheim. W swojej karierze zawodowej Stypułowski zajmował najwyższe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach międzynarodowych, pełnił również funkcję prezesa zarządu jednej ze spółek notowanych na GPW.

Radzie fundacji przewodniczy Michał M. Lisiecki. Ponadto Radę pierwszej kadencji tworzą Izabela Kisilowska, Jarosław Pachowski, Katarzyna Gintrowska oraz Tomasz Sadowski.

Michał M. Lisiecki, główny inicjator i pomysłodawca Europejskiego Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej, jest ekspertem rynku mediów i komunikacji marketingowej, promotorem przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości młodych. Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kursów menadżerskich Harvard Business School. W 1997 r., z dwoma tysiącami USD, postanowił wydawać gazetę. Rok później ukazał się pierwszy numer magazynu studenckiego, od którego zaczęła się historia Platformy Mediowej Point Group.

Platforma Mediowa Point Group jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW: POINTGROUP, PGM) działającą w segmencie mediów i komunikacji marketingowej. Wśród wydawanych przez PMPG SA i jej spółki zależne tytułów są m.in. tygodnik WPROST, najstarszy polski magazyn filmowy FILM oraz polska edycja magazynu Bloomberg Businessweek.