Kolejny dobry rok Grupy PMPG Polskie Media S.A. Grupa osiągnęła 52 proc. wzrostu przychodów w 2022 r.

Kolejny dobry rok Grupy PMPG Polskie Media S.A. Grupa osiągnęła 52 proc. wzrostu przychodów w 2022 r.

W 2022 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,4 mln zł. Zysk brutto w wysokości 5,7 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,8 mln zł z działalności operacyjnej oraz 1,9 mln zł z działalności finansowej. To kolejny dobry rok w historii Grupy.

Grupa PMPG Polskie Media S.A. może zaliczyć 2022 rok do udanych. Grupa podtrzymała dynamiczny rozwój osiągając wzrost przychodów na poziomie 52 proc. licząc r/r (45,71 mln zł, wobec 30,17 mln zł w 2021 r.). Tym samym zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 59 proc. Zysk brutto całej Grupy zwiększył się o 28 proc. r/r. Skonsolidowana EBITDA po eliminacji zdarzeń jednorazowych wyniosła 2,2 mln zł, wobec 2,1 mln zł w roku 2021.

Porównanie wyników Grupy r/r

2022 rok

2021 rok

Wynik na działalności operacyjnej (w mln zł)

3,8

4,3

Wynik na działalności finansowej (w mln zł)

1,9

0,2

Zysk brutto (w mln zł)

5,7

4,5

Tab. 1 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)

wybrane dane
(w tys. zł)

okres 12 miesięcy

okres 12 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

31.12.2022

31.12.2021

  

przychody ze sprzedaży

45 716

30 174

52%

15 542

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

28 011

17 668

59%

10 343

EBIT

3 852

4 296

-10%

-444

EBITDA

5 305

5 620

-6%

-315

zysk(strata) brutto

5 731

4 490

28%

1 241

zysk(strata) netto na rok obrotowy

4 408

4 160

6%

248

Tab. 2 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)

Wzrost przychodów ze sprzedaży związany był z rozwojem produktów wydawniczych wprost.pl i dorzeczy.pl oraz wzrostem atrakcyjności oferty reklamowej dla klientów biznesowych. Zarząd kontynuował również, przyjętą w 2020 roku, strategię horyzontalnego rozwoju w obszarze serwowanych treści dziennikarskich.

Spółka AWR Wprost  wprowadziła nowe, autorskie formaty podcastów „Wprost Przeciwnie”, „Wprost o Kulturze” i „Niedyskrecje Parlamentarne”. Nowe treści ukazują się co tydzień w serwisie wprost.pl przysparzając wydawcy nowych, zaangażowanych użytkowników. Podcasty są dostępne na Spotify, Google Podcast i YouTube. W połowie roku uruchomiony został projekt dom.wprost.pl, który okazał się sukcesem i będzie dalej rozwijany. Konsekwentny rozwój oferty wydawniczej zaowocował średnim wzrostem miesięcznej liczby realnych użytkowników serwisu wprost.pl w 2022 r w stosunku do poprzedniego roku o dodatkowe blisko 1 mln 290 tys*. Niemal analogiczna, pozytywna zmiana dotyczy serwisu dorzeczy.pl gdzie przyrost realnych użytkowników r/r przekracza 1 mln 200 tyś, co oznacza ponad 50 proc. wzrost liczby użytkowników. Średniomiesięczna liczba realnych użytkowników dla obu serwisów grupy PMPG Polskie Media wyniosła 8,2 mln i była wyższa o 20 proc. w stosunku do 2021 roku.

- Z zadowoleniem obserwujemy wzrastające zaangażowanie użytkowników naszych serwisów, co potwierdza wzrastająca liczba odsłon na użytkownika (dla wprost.pl 11,2 w 2022 versus 10,4 w 2021 wg GEMIUS PBI) oraz utrzymujący się pozytywny trend w pozyskiwaniu subskrybentów - komentuje Robert Pstrokoński, Dyrektor Zarządzający wprost.pl i dorzeczy.pl.

„Tygodnik Do Rzeczy” zanotował ponad 20 proc. wzrostu sprzedaży wersji cyfrowych (e-wydań) w grudniu 2022 r. w porównaniu do grudnia 2021. Według danych średnich PBC dla rozpowszechniania płatnego na wydanie, w porównaniu do roku 2021, tygodnik „Do Rzeczy” zanotował wzrost 3,6 proc. na wydanie. Podane wzrosty sprawiły, że „Tygodnik Do Rzeczy” był jedynym tytułem w grupie tygodników opinii ze wzrostem średniego rozpowszechniania płatnego na wydanie w 2022 roku w stosunku do 2021 roku oraz liderem jeżeli chodzi o wzrost liczby sprzedaży e-wydań w grudniu 2022 w stosunku do grudnia roku 2021. 

- Ciągły rozwój i poprawianie atrakcyjności oferty reklamowej dla klienta biznesowego zaowocowały wzrostem przychodu. Dodatkowym, pozytywnym impulsem okazało się stopniowe ograniczanie liczby zakazów, nakazów i zaleceń związanych ze stanem epidemii, co pozwoliło na organizację wydarzeń biznesowych oraz zaktywizowało klientów biznesowych do działań w obszarze reklamy, promocji i PR. Wypracowany zysk Grupa będzie inwestować w dalszy rozwój zarówno domen głównych obu serwisów jak i innych domen o tematyce lifestyle – dodaje Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A.

 

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media SA

W roku 2022 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 9,485 mln zł wobec 8,321 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży PMPG w 2022 r. wyniosły 28,7 mln zł i były wyższe o 54 proc. niż przed rokiem. Wzrost przychodów to głównie wpływy ze sprzedaży usług reklamowych oraz projektów eventowych.

wybrane dane
(w tys. zł)

okres 12 miesięcy

okres 12 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

31.12.2022

31.12.2021

 

 

przychody ze sprzedaży

28 702

18 580

54%

10 122

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

21 811

13 423

62%

8 388

EBIT

5 966

4 000

49%

1 966

EBITDA

7 164

5 200

38%

1 964

zysk(strata) brutto

10 650

8 511

25%

2 140

zysk(strata) netto na rok obrotowy

9 485

8 321

14%

1 164

Tab. 3 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)

Rok 2022 PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem brutto w wysokości 10,7 mln zł  na który składa się zysk z działalności operacyjnej w wysokości 6,0 mln zł oraz zysk z działalności finansowej w wysokości 4,7 mln zł.

Porównanie wyników Grupy r/r

2022 rok

2021 rok

Wynik na działalności operacyjnej (w mln zł)

6,0

4,0

Wynik na działalności finansowej (w mln zł)

4,7

4,5

Wynik brutto (w mln zł)

10,7

8,5

Tab. 4 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)

Główny wpływ na zrealizowany wynik miał 54 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. EBITDA wzrosła o 38 proc., zysk brutto o 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty zysk na działalności finansowej w wysokości 4,7 mln zł wynikał głównie z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 2,8 mln zł oraz z otrzymanych przychodów z tytułu dywidend od spółek zależnych w kwocie 2,8 mln zł.

Działalność eventowa jest od lat ważnym elementem tożsamości dla obu marek wydawniczych Grupy. Spółka PMPG Polskie Media S.A. wypracowała optymalny proces produkcji eventów. Duże zasięgi i moc opiniotwórcza marek „Wprost” i „Do Rzeczy” sprawiają, że jest to istotny strumień przychodu. Drugim ważnym elementem składowym jest obszar sprzedaży programatycznej. Zarządzanie inwentory reklamowym odbywa się na poziomie Grupy PMPG i podległa ciągłemu procesowi zmian, optymalizacji oraz automatyzacji. W efekcie stawki osiągane ze sprzedaży reklam w modelach programatycznych są benchmarkowo wysokie. Zgodnie z przyjętą strategią Grupa PMPG pozostaje centrum usług wspólnych nie tylko w obszarze sprzedaży i wsparcia sprzedaży, ale też finansów, księgowości i zarządzania kadrami Grupy. Celem spółki jest też strategiczny rozwój oraz poszukiwanie synergii między podmiotami w Grupie przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów obsługi. Dzięki transparentnej alokacji celów i działań operacyjnych poszczególne podmioty i piony organizacyjne mogły skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach.

*dane wg. GEMIUS PBI

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Spółka aktywnie inwestuje również w nowe projekty o charakterze startupowym.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.