Raport roczny R 2018

Tytuł raportu: Raport roczny R  2018
Data: 25.04.2019 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW31.76430.3697.4447.155
ZYSK (STRATA) NETTO1.6694.073391960
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR)0,160,390,040,09
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-8947.729-2101.821
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-545-3.419-128-805
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.23543-28910
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-2.6744.353-6271.026
31 GRUDNIA 2018R.31 GRUDNIA 2017R.31 GRUDNIA 2018R.31 GRUDNIA 2017R.
AKTYWA, RAZEM48.96047.54111.38611.398
AKTYWA OBROTOWE10.44616.6322.4293.988
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA23.47923.7305.4605.689
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.0233.611238866
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE22.45620.1195.2224.824
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM25.48123.8115.9265.709
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR)2,452,290,570,55
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000zł,na 31 grudnia 2017 r.: 1 euro = 4,1709 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł,kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2017 r.: 1 euro = 4,2447 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-25Michał M. LisieckiPrezes Zarządu