Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019
Data: 20.05.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW12.14811.4372.8272.737
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.3432.780-312665
ZYSK (STRATA) NETTO-1.3372.446-311585
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-1.2742.326-296557
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,120,22-0,030,05
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.173-656273-157
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ761-564177-135
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-8661.190-201285
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM1.068-30249-7
31 MARCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.31 MARCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.
AKTYWA, RAZEM49.56649.16711.52311.434
AKTYWA OBROTOWE17.42017.0784.0503.972
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA18.38416.5664.2743.853
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.5931.178370274
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE16.79115.3883.9043.579
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM31.18232.6017.2497.582
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ29.53430.8906.8667.184
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,842,980,660,69
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTAOKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW7.8457.2351.8251.732
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-5041.634-117391
ZYSK (STRATA) NETTO-1.0151.463-236350
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)-0,100,14-0,020,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ57336313387
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ778-425181-102
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-5050-1180
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM846-62196-15
31 MARCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.31 MARCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.
AKTYWA, RAZEM49.05448.96011.40411.386
AKTYWA OBROTOWE10.47910.4462.4362.429
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA24.67023.4795.7355.460
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.4361.023334238
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE23.23422.4565.4025.222
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM24.38425.4815.6695.926
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)2,352,450,550,57
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w nastepujący sposób:poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 29 marca 2019 r.: 1 euro = 4,3013 zł,- na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie styczeń-marzec 2019 r.: 1 euro = 4,2978 zł,- kurs średni w okresie styczeń-marzec 2018 r.: 1 euro = 4,1784 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.