Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019
Data: 19.09.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW22.72122.8965.3085.401
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.1034.783-2581.128
ZYSK (STRATA) NETTO-1.4764.533-3451.069
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-1.2774.328-2981.021
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,120,42-0,030,10
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.331350-31183
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ806-517188-122
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.4971.040-350245
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-2.022873-473206
30 CZERWCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.30 CZERWCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.
AKTYWA, RAZEM45.35049.16710.68211.545
AKTYWA OBROTOWE13.63917.0783.2134.210
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA14.36716.5663.3843.697
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.1411.178269255
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE13.22615.3883.1153.443
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM30.98332.6017.2987.848
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ29.47130.8906.9427.468
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,842,980,670,72
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEPółrocze/2019Półrocze/2018Półrocze/2019Półrocze/2018
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW14.24414.0463.3283.313
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ7502.678175632
ZYSK (STRATA) NETTO1922.60345614
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,070,250,020,06
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.3091.184-306279
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ634-305148-72
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-7840-1830
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.459879-341207
30 CZERWCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.30 CZERWCA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.
AKTYWA, RAZEM46.11448.65610.86211.156
AKTYWA OBROTOWE7.99910.3551.8842.374
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA20.58322.2424.8485.100
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.0633.657250838
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE19.52018.5854.5984.261
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM25.53126.4146.0146.056
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)2,462,540,580,58
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób: a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: -          na 28 czerwca 2019 r.:  1 euro = 4,2455 zł, -          na 31 grudnia 2018 r.:  1 euro = 4,3000 zł. b)  poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -          kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.: 1 euro = 4,2805 zł, -          kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.: 1 euro = 4,2395 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.