Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
Data: 21.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW35.98734.0238.3637.999
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ6694.7871551.125
ZYSK (STRATA) NETTO2954.662691.096
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ2594.327601.017
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,020,420,010,10
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-344-729-80-171
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ792-554184-130
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-2.2521.001-523235
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.804-282-419-66
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
AKTYWA, RAZEM47.10249.16710.77411.545
AKTYWA OBROTOWE15.50717.0783.5474.210
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA14.40016.5663.2943.697
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.0891.178249255
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE13.31115.3883.0453.443
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM32.70232.6017.4807.848
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ30.95530.8907.0807.468
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA 2,982,980,680,72
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW22.19820.5965.1594.842
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ5001.998116470
ZYSK (STRATA) NETTO52.0791489
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,000,200,000,05
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.174-145-273-34
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ628-329146-77
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.0531-2450
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.599-473-372-111
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
AKTYWA, RAZEM45.35348.65610.37411.156
AKTYWA OBROTOWE7.34310.3551.6802.374
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA20.06122.2424.5895.100
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE9453.657216838
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE19.11618.5854.3724.261
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM25.29226.4145.7856.056
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ2,442,540,560,58
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób:poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: -          na 30 września 2019 r.:  1 euro = 4,3720 zł, -          na 31 grudnia 2018 r.:  1 euro = 4,3000 zł.poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -          kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2019 r.: 1 euro = 4,3031 zł, -          kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.: 1 euro = 4,2535 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.