Raport roczny R 2019

Tytuł raportu: Raport roczny R  2019
Data: 30.04.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW30.88131.7647.1797.444
ZYSK (STRATA) NETTO-10.3091.669-2.396391
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR)-0,990,16-0,230,04
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-800-894-186-210
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1.038-545241-128
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.298-1.235-302-289
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.060-2.674-246-627
31 GRUDNIA 2019R.31 GRUDNIA 2018R.31 GRUDNIA 2019R.31 GRUDNIA 2018R.
AKTYWA, RAZEM32.62848.9607.66211.386
AKTYWA OBROTOWE7.58010.4461.7802.429
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA17.66523.4794.1485.460
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2451.02358238
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE17.42022.4564.0915.222
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM14.96325.4813.5145.926
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR)1,442,450,340,57
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:   na 31 grudnia 2019 r.:  1 euro = 4,2585 zł,        na 31 grudnia 2018 r.:  1 euro = 4,3000 zł,Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -          kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł, -          kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Piotr PiaszczykCzłonek Zarządu
2020-04-30Robert PstrokońskiCzłonek Zarządu
2020-04-30Ewa RykaczewskaCzłonek Zarządu