Skonsolidowany raport roczny RS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
Data: 30.04.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW49.62650.36911.53611.805
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-8152.921-189685
ZYSK (STRATA) NETTO-11.3882.906-2.647681
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-11.2322.645-2.611620
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-1,080,25-0,250,06
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ751-1.689175-396
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1.014-654236-153
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-2.985877-694206
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.220-1.466-283-343
31 GRUDNIA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.31 GRUDNIA 2019 R.31 GRUDNIA 2018 R.
AKTYWA, RAZEM32.02949.1677.52111.434
AKTYWA OBROTOWE14.53717.0783.4143.972
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA10.96816.5662.5763.853
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE4211.17899274
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10.54715.3882.4773.579
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM21.06132.6014.9467.582
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ19.50630.8904.5807.184
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,882,980,440,69
    Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:   na 31 grudnia 2019 r.:  1 euro = 4,2585 zł,        na 31 grudnia 2018 r.:  1 euro = 4,3000 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -          kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł, -          kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Piotr PiaszczykCzłonek Zarządu
2020-04-30Robert PstrokońskiCzłonek Zarządu
2020-04-30Ewa RykaczewskaCzłonek Zarządu