Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020
Data: 21.05.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW10.56912.1482.4042.827
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-225-1.343-51-312
ZYSK (STRATA) NETTO-106-1.337-24-311
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-105-1.274-24-296
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,01-0,120,00-0,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ8371.173190273
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ19276144177
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-268-866-61-201
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM7611.068173249
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM32.85532.0297.2177.521
AKTYWA OBROTOWE15.50114.5373.4053.414
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA11.94610.9682.6242.576
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3734218299
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE11.57310.5472.5422.477
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM20.90921.0614.5934.946
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ19.35519.5064.2524.580
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,861,880,410,44
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTAOKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW7.2407.8451.6471.825
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-891-504-203-117
ZYSK (STRATA) NETTO-580-1.015-132-236
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)-0,06-0,10-0,01-0,02
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ37557385133
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ19277844181
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-268-505-61-118
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM29984668196
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM33.15532.6287.2837.662
AKTYWA OBROTOWE8.3057.5801.8241.780
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA18.81817.6654.1344.148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2502455558
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE18.56817.4204.0794.091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM14.33714.9633.1493.514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)1,381,440,300,34
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na eurow następujący sposób: §   poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: -          na 31 marca 2020 r.:  1 euro = 4,5523 zł -          na 31 grudnia 2019 r.:  1 euro = 4,2585 zł §   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -          kurs średni w okresie styczeń-marzec 2020 r.: 1 euro = 4,3963 zł -          kurs średni w okresie styczeń-marzec 2019 r.: 1 euro = 4,2978 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.