Raport roczny R 2019

Tytuł raportu: Raport roczny R  2019
Data: 10.09.2020 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
AKTYWA, RAZEM32.62848.9607.66211.386
AKTYWA OBROTOWE7.58010.4461.7802.429
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA17.66523.4794.1485.460
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2451.02358238
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE17.42022.4564.0915.222
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM14.96325.4813.5145.926
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR)1,442,450,340,57
OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW30.88131.7647.1797.444
ZYSK (STRATA) NETTO-10.3091.669-2.396391
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR)-0,990,16-0,230,04
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-800-894-186-210
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1.038-545241-128
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.298-1.235-302-289
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.060-2.674-246-627
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł,31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na oststni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł,średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10Piotr PiaszczykCzłonek Zarządu
2020-09-10Robert PstrokońskiCzłonek Zarządu
2020-09-10Ewa RykaczewskaCzłonek Zarządu

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dokonał korekty jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

Przedmiotem korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok są odpowiednio jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2019.

Przedmiotem wprowadzonych zmian zarówno w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest dokonanie ujawnienia dodatkowych informacji na temat podmiotów powiązanych poprzez zidentyfikowanie spółki Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu powiązanego z Emitentem.

Korekcie uległ zatem punkt 6.11 sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d) oraz punkt 6.10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" również poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d).Wprowadzone do sprawozdań finansowych korekty mają charakter opisowy i nie mają wpływu na prezentowane w nich dane finansowe.

Opisane w niniejszym raporcie bieżącym korekty zostały dokonane na skutek zalecenia przekazanego Emitentowi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skorygowane sprawozdania finansowe wraz z ponownymi sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania skorygowanych sprawozdań finansowych.

Emitent ponadto przekazuje osobnymi raportami skorygowane jednostkowy i skonsolidowany raporty roczne.