Skonsolidowany raport roczny RS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
Data: 10.09.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
AKTYWA, RAZEM32.02949.1677.52111.434
AKTYWA OBROTOWE14.53717.0783.4143.972
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA10.96816.5662.5763.853
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE4211.17899274
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10.54715.3882.4773.579
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM21.06132.6014.9467.582
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ19.50630.8904.5807.184
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,882,980,440,69
OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2018 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2018 R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW49.62650.36911.53611.805
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-8152.921-189685
ZYSK (STRATA) NETTO-11.3882.906-2.647681
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-11.2322.645-2.611620
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-1,080,25-0,250,06
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ751-1.689175-396
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1.014-654236-153
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-2.985877-694206
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1.220-1.466-283-343
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł,31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na oststni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł,średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: 1 euro = 4,2669 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10Piotr PiaszczykCzłonek Zarządu
2020-09-10Robert PstrokońskiCzłonek Zarządu
2020-09-10Ewa RykaczewskaCzłonek Zarządu

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dokonał korekty jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

Przedmiotem korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok są odpowiednio jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2019.

Przedmiotem wprowadzonych zmian zarówno w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest dokonanie ujawnienia dodatkowych informacji na temat podmiotów powiązanych poprzez zidentyfikowanie spółki Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu powiązanego z Emitentem.

Korekcie uległ zatem punkt 6.11 sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d) oraz punkt 6.10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Transakcje z podmiotami powiązanymi" również poprzez dodanie jednostki oznaczonej jako lit. d).Wprowadzone do sprawozdań finansowych korekty mają charakter opisowy i nie mają wpływu na prezentowane w nich dane finansowe.

Opisane w niniejszym raporcie bieżącym korekty zostały dokonane na skutek zalecenia przekazanego Emitentowi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skorygowane sprawozdania finansowe wraz z ponownymi sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania skorygowanych sprawozdań finansowych.

Emitent ponadto przekazuje osobnymi raportami skorygowane jednostkowy i skonsolidowany raporty roczne.