Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
Data: 01.10.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /półrocze / 2020półrocze /
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW17.25722.7213.8865.308
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-7-1.103-2-258
ZYSK (STRATA) NETTO638-1.476144-345
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ591-1.277133-298
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,06-0,120,01-0,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3.065-1.331690-311
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ891806201188
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ1.219-1.497274-350
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM5.175-2.0221.165-473
30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM34.12732.0297.6427.521
AKTYWA OBROTOWE17.10814.5373.8313.414
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA12.50610.9682.8002.576
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2.08042146699
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10.42610.5472.3352.477
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM21.62121.0614.8414.946
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ20.01919.5064.4834.580
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,931,880,430,44
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEpółrocze / 2020półrocze /półrocze / 2020półrocze /
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW12.74714.2442.8703.328
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-993750-224175
ZYSK (STRATA) NETTO-4192-145
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,000,070,000,02
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.146-1.309258-306
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ891634201148
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ111-78425-183
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2.148-1.459484-341
30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.30 CZERWCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM32.53032.6287.2847.662
AKTYWA OBROTOWE7.9487.5801.7801.780
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA17.64917.6653.9524.148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2.87924564558
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE14.77017.4203.3074.091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM14.88114.9633.3323.514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)1,431,440,320,34
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:30 czerwca 2020 r.:  1 euro = 4,4660 zł, 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.: 1 euro = 4,4413 zł,średni kurs w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.: 1 euro = 4,2805 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dokonał korekty skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku, który został opublikowany w dniu 28 września 2020 roku. Przedmiotem korekty jest dołączenie do skonsolidowanego raportu półrocznego brakującego załącznika tj. raportu biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku, który to załącznik przez pomyłkę nie został załączony do raportu w dniu 28 września 2020 roku. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Emitent ponadto przekazuje osobnym raportem skorygowany skonsolidowany raport półroczny.