Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2020
Data: 19.11.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW23.74335.9875.3458.363
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ42966997155
ZYSK (STRATA) NETTO2.31629552169
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ2.30925952060
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,220,020,050,01
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3.103-344699-80
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2.168792488184
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ869-2.252196-523
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM6.141-1.8041.383-419
30 WRZEŚNIA 2020 r. 31 GRUDNIA 2019 R.30 WRZEŚNIA 2020 r. 31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM37.50532.0298.2857.521
AKTYWA OBROTOWE16.80914.5373.7133.414
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA14.30310.9683.1602.576
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE4.13742191499
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10.16610.5472.2462.477
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM23.20221.0615.1254.946
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ21.64019.5064.7804.580
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA 2,081,880,460,44
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW17.04422.1983.8375.159
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-974500-219116
ZYSK (STRATA) NETTO1.24352801
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,120,000,030,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-216-1.174-49-273
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2.178628490146
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-239-1.053-54-245
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM1.723-1.599388-372
30 WRZEŚNIA 2020 r. 31 GRUDNIA 2019 R.30 WRZEŚNIA 2020 r. 31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM34.61832.6287.6477.662
AKTYWA OBROTOWE6.6737.5801.4741.780
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA18.58717.6654.1064.148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE5.1192451.13158
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE13.46817.4202.9754.091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM16.03114.9633.5413.514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ1,541,440,340,34
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na eurow następujący sposób: §   poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: -          na 30 września 2020 r.:  1 euro = 4,5268 zł, -          na 31 grudnia 2019 r.:  1 euro = 4,2585 zł, §   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -          kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2020 r.: 1 euro = 4,4420 zł, -          kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2019 r.: 1 euro = 4,3031 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.