Skonsolidowany raport roczny RS 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2020
Data: 26.04.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
AKTYWA, RAZEM40.43032.0298.7617.521
AKTYWA OBROTOWE19.98314.5374.3303.414
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA14.50110.9683.1422.576
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE4.17042190499
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10.33110.5472.2392.477
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM25.92921.0615.6194.946
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ24.12019.5065.2274.580
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,321,880,500,44
OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE31 GRUDNIA 2020 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2020 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019 R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW32.80749.6267.33211.536
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.828-815409-189
ZYSK (STRATA) NETTO5.110-11.3881.142-2.647
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ4.856-11.2321.085-2.611
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,47-1,080,10-0,25
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2.594751580175
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ3.0131.014673236
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ2.268-2.985507-694
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM7.875-1.2201.760-283
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:31 grudnia 2020 r.: 1 euro = 4,6148 zł, 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2020 r.: 1 euro = 4,4742 zł, średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Katarzyna GintrowskaPrezes Zarządu
2021-04-26Jolanta KlocWiceprezes Zarządu