Raport roczny R 2020

Tytuł raportu: Raport roczny R  2020
Data: 26.04.2021 r.
Numer raportu: Raport roczny R  2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
AKTYWA, RAZEM34.78332.6287.5377.662
AKTYWA OBROTOWE7.0707.5801.5321.780
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA16.85017.6653.6514.148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE4.7572451.03158
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE12.09317.4202.6204.091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM17.93214.9633.8863.514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR)1,731,440,370,34
OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R.OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW22.70630.8815.0757.179
ZYSK (STRATA) NETTO3.211-10.309718-2.396
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR)0,31-0,990,07-0,23
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-2.120-800-474-186
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ3.1251.038698241
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ44-1.29810-302
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM1.049-1.060234-246
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:31 grudnia 2020 r.: 1 euro = 4,6148 zł, 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2020 r.: 1 euro = 4,4742 zł, średni kurs w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: 1 euro = 4,3018 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Katarzyna GintrowskaPrezes Zarządu
2021-04-26Jolanta KlocWiceprezes Zarządu