Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2021

Tytuł raportu: 
Data: 20.05.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW6.66710.5691.4582.404
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ961-225210-51
ZYSK (STRATA) NETTO2.045-106447-24
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ2.000-105437-24
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,19-0,010,040,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-3.798837-831190
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1.37519230144
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-623-268-136-61
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-3.046761-666173
31 MARCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.31 MARCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.
AKTYWA, RAZEM38.87940.4308.3438.761
AKTYWA OBROTOWE18.86319.9834.0484.330
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA12.25814.5012.6303.142
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3.8424.170824904
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE8.41610.3311.8062.239
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM26.62125.9295.7125.619
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ24.76724.1205.3145.227
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,392,320,510,50
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW3.4517.2407551.647
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ593-891130-203
ZYSK (STRATA) NETTO1.730-580378-132
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,17-0,060,04-0,01
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.713375-37585
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1.40219230744
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-620-268-136-61
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-931299-20468
31 MARCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.31 MARCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.
AKTYWA, RAZEM33.91034.7837.2767.662
AKTYWA OBROTOWE6.5997.0701.4161.780
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA15.60116.8503.3484.148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE4.5024.75796658
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE11.09912.0932.3824.091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM18.30917.9323.9293.514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)1,761,730,380,34
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na eurow następujący sposób: -   poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 31 marca 2021 r.: 1 euro = 4,6603 zł, na 31 grudnia 2020 r.: 1 euro = 4,6148 zł, -   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie styczeń-marzec 2021 r.: 1 euro = 4,5721 zł, kurs średni w okresie styczeń-marzec 2020 r.: 1 euro = 4,3963 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.