Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

Tytuł raportu: 
Data: 21.09.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW13.03217.2572.8663.886
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2.997-7659-2
ZYSK (STRATA) NETTO4.521638994144
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ4.361591959133
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,420,060,090,01
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.2533.065-275690
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2.186891481201
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1 0421.219-229274
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1095.175-231.165
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE 30 CZERWCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.30 CZERWCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.
AKTYWA, RAZEM38.89140.4308.6038.761
AKTYWA OBROTOWE19.67119.9834.3514.330
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA9.86514.5012.1823.142
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.9684.170435904
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7.89710.3311.7472.239
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM29.02625.9296.4215.619
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ27.05724.1205.9855.227
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,612,320,580,50
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEpółrocze /2021półrocze /2020półrocze /2021półrocze /2020
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW7.02012.7471.5442.870
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.326-993292-224
ZYSK (STRATA) NETTO2.834-4623-1
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,270,000,060,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1.2001.146264258
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-106891-23201
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.953111-42925
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-8592.148-189484
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE30 CZERWCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.30 CZERWCA 2021 R.31 GRUDNIA 2020 R.
AKTYWA, RAZEM31.61834.7836.9947.537
AKTYWA OBROTOWE4.7497.0701.0501.532
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA12.27616.8512.7153.651
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.6544.7583661.031
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10.62212.0932.3502.620
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM19.34217.9324.2783.886
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( W ZŁ/EUR)1,861,730,410,37
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na eurow następujący sposób: §_#160;_#160; poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:-_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; na 30 czerwca 2021 r.:_#160; 1 euro = 4,5208 zł, -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; na 31 grudnia 2020 r.:_#160; 1 euro = 4,6148 zł. §_#160;_#160; poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.: 1 euro = 4,5472 zł, -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.: 1 euro = 4,4413 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.