Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

Tytuł raportu: 
Data: 23.11.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW20.42523.7434.4855.345
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3.16942969697
ZYSK (STRATA) NETTO5.2132.3161.145521
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ5.1692.3091.135520
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,500,220,110,05
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-2.6093.103-573699
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ7642.168168488
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1.320869-290196
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-3.1656.141-6951.383
30 WRZEŚNIA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R.30 WRZEŚNIA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R.
AKTYWA, RAZEM38.41240.4308.3328.761
AKTYWA OBROTOWE18.54919.9834.0234.330
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA9.65214.5012.0943.142
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.8494.170401904
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7.80310.3311.6932.239
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM28.76025.9296.2385.619
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ27.79624.1206.0295.227
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA 2,682,320,580,50
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW11.73717.0442.5773.837
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2.496-974548-219
ZYSK (STRATA) NETTO4.5971.2431.009280
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)0,440,120,100,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1.713-216-376-49
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1.4022.178308490
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-620-239-136-54
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-9311.723-204388
30 WRZEŚNIA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R.30 WRZEŚNIA 2021 R. 31 GRUDNIA 2020 R.
AKTYWA, RAZEM33.72234.7837.3147.537
AKTYWA OBROTOWE5.1817.0701.1241.532
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA12.68616.8512.7523.651
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.5494.7583361.031
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE11.13712.0932.4162.620
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM21.03617.9324.5633.886
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ2,031,730,440,37
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na eurow następujący sposób:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; na 30 września 2021 r.:_#160; 1 euro = 4,6103 zł, -_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; na 31 grudnia 2020 r.:_#160; 1 euro = 4,6148 zł. - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:-_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.: 1 euro = 4,5541 zł,-_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160;_#160; kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2020 r.: 1 euro = 4,4420 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.