Raport roczny RR 2021

Tytuł raportu: 
Data: 28.04.2022 r.
Numer raportu: Raport roczny RR   2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
AKTYWA, RAZEM33 816,0034 783,007 352,007 537,00
AKTYWA OBROTOWE8 929,007 070,001 941,001 532,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA9 110,0016 850,001 981,003 651,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1 301,004 757,00283,001 031,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7 809,0012 093,001 698,002 620,00
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM24 706,0017 932,005 372,003 886,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)2,381,730,520,37
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW18 580,0022 706,004 059,005 075,00
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4 000,00-337,00874,00-75,00
ZYSK (STRATA) NETTO8 321,003 211,001 818,00718,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,800,310,180,07
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 468,00-2 120,00321,00-474,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1 959,003 125,00428,00698,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-2 571,0044,00-562,0010,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM856,001 049,00187,00234,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł, - na 31 grudnia 20120 r.: 1 euro = 4,6148 zł, Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2021 r.: 1 euro = 4,5775 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2020 r.: 1 euro = 4,4742 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa