Skonsolidowany raport roczny SRR 2021

Tytuł raportu: 
Data: 28.04.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR   2021
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
AKTYWA, RAZEM36 827,0040 430,008 007,008 761,00
AKTYWA OBROTOWE19 736,0019 983,004 020,004 330,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA9 410,0014 501,002 046,003 142,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1 479,004 170,00322,00904,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7 931,0010 331,001 724,002 239,00
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM27 416,0025 929,005 961,005 619,00
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ26 401,0024 120,005 740,005 227,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,542,320,550,50
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW30 174,0032 807,006 592,007 332,00
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4 296,001 828,00939,00409,00
ZYSK (STRATA) NETTO4 160,005 110,00909,001 142,00
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ4 088,004 856,00893,001 085,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,390,470,090,10
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4 530,002 594,00990,00580,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-3 342,003 013,00-730,00673,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-3 235,002 268,00-707,00507,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-2 047,007 875,00-447,001 760,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł, - na 31 grudnia 20120 r.: 1 euro = 4,6148 zł, Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2021 r.: 1 euro = 4,5775 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2020 r.: 1 euro = 4,4742 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa