Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022

Tytuł raportu: 
Data: 30.05.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW11 0406 6672 3761 458
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 241961267210
ZYSK (STRATA) NETTO6232 045134447
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ5882 000127437
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,060,190,010,04
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 383-3 798298-831
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-3901 375-84301
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-363-623-78-136
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM629-3 046135-666
31 MARCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.31 MARCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.
AKTYWA, RAZEM38 54536 8278 2858 007
AKTYWA OBROTOWE21 40719 7364 6014 291
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA10 5619 4102 2702 046
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1 3131 479282322
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE9 2487 9311 9881 724
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM27 98427 4166 0155 961
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ26 93526 4015 7895 740
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)2,592,540,560,55
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW7 5033 4511 615755
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 191593256130
ZYSK (STRATA) NETTO6651 730143378
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,060,170,010,04
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 401-1 713302-375
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-1041 402-22307
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-318-620-68-136
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM979-931211-204
31 MARCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.31 MARCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.
AKTYWA, RAZEM35 13633 8167 5527 352
AKTYWA OBROTOWE10 4848 9292 2531 941
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA9 8219 1102 1111 981
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1 0291 301221283
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE8 7927 8091 8901 698
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM25 31424 7065 4415 372
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)2,442,380,520,52
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na eurow następujący sposób: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 marca 2022 r.:_#160; 1 euro = 4,6525 zł, - na 31 grudnia 2021 r.:_#160; 1 euro = 4,5994 zł, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-marzec 2022 r.: 1 euro = 4,6472 zł, - kurs średni w okresie styczeń-marzec 2021 r.: 1 euro = 4,5721 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.