Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych
Data: 17.08.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   40/2022

Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Dalej DM Santander) informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 24 listopada 2021 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył:

- W dniu 8 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 796 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,008% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,008% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,70 zł.

- W dniu 9 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 889 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,009% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,009% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,56 zł.

- W dniu 10 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 994 akcje własne (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,48 zł.

- W dniu 11 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1134 akcje własne (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,48 zł.

- W dniu 12 sierpnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1108 akcji własnych (kod ISIN: PLPEKPL00010) o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,48 zł.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiadał łącznie 861 344 akcje własne o wartości nominalnej 6,00 zł każda, które stanowiły 8,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowiły 8,29% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 148/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku.

Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:

a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub

b) odsprzedane.

Emitent nabył dotychczas w ramach Programu Skupu Akcji 56 338 akcji własnych z maksymalnej liczby akcji możliwej do nabycia w Programie Skupu Akcji wynoszącej 2 068 062. Emitent przeznaczył dotychczas na nabycie akcji w ramach Programu Skupu Akcji kwotę 185 363,54 zł z maksymalnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na Program Skupu Akcji wynoszącej 1 000 000 zł.

Program Skupu Akcji trwa do dnia 29 czerwca 2026 roku albo do chwili wyczerpania maksymalnej liczby akcji lub maksymalnej kwoty pieniężnej przewidzianych w Programie Skupu Akcji.

Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 8 do 12 sierpnia 2022 roku.

źródło: biznes.pap.pl