Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

Tytuł raportu: 
Data: 22.09.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW21 85113 0324 7072 866
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 9602 997422659
ZYSK (STRATA) NETTO2 2474 521484994
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ2 2674 361488959
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,220,420,050,09
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3 586-1 253772-276
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-6792 186-146481
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-705-1 042-152-229
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2 202-109474-24
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE30 CZERWCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.30 CZERWCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.
AKTYWA, RAZEM40 06536 8278 5608 007
AKTYWA OBROTOWE22 70719 7364 8514 291
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA10 4879 4102 2412 046
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1 0311 479220322
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE9 4567 9312 0201 724
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM29 57827 4166 3195 961
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ28 58326 4016 1075 740
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)2,752,540,590,55
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEpółrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW14 4427 0203 1111 544
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2 5781 326555292
ZYSK (STRATA) NETTO2 8832 834621623
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,280,270,060,06
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4 0701 200877264
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-637-106-137-23
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-2 143-1 953-462-429
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM1 290-859278-189
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE30 CZERWCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.30 CZERWCA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.
AKTYWA, RAZEM35 42233 8167 5687 352
AKTYWA OBROTOWE10 5178 9292 2471 941
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA7 9199 1101 6921 981
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE8091 301173283
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7 1107 8091 5191 698
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM27 50324 7065 8765 372
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)2,652,380,570,52
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób:poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:na 30 czerwca 2022 r.: 1 euro = 4,6806 zł,na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł.poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.: 1 euro = 4,6427 zł,kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.: 1 euro = 4,5472 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl