Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

Tytuł raportu: 
Data: 24.11.2022 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW32 17120 4256 8624 485
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2 2923 169489696
ZYSK (STRATA) NETTO3 4275 2137311 145
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ3 4695 1697401 135
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,330,500,070,11
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2 753-2 609587-573
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ502764107168
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1 336-1 320-285-290
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM1 920-3 165409-695
30 WRZEŚNIA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.30 WRZEŚNIA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.
AKTYWA, RAZEM39 19136 8278 0488 007
AKTYWA OBROTOWE21 89819 7364 4974 291
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA8 7549 4101 7982 046
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE5521 479113322
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE8 2027 9311 6841 724
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM30 43727 4166 2505 961
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ29 46326 4016 0505 740
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)2,842,540,580,55
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW21 00911 7374 4812 577
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3 8592 496823548
ZYSK (STRATA) NETTO7 8154 5971 6671 009
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,750,440,160,10
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ4 043-2 335862-513
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ3 3236270914
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-3 4371 180-733259
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM3 929-1 093838-240
30 WRZEŚNIA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.30 WRZEŚNIA 2022 R.31 GRUDNIA 2021 R.
AKTYWA, RAZEM36 85633 8167 5687 352
AKTYWA OBROTOWE12 0328 9292 4711 941
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA4 5059 1109251 981
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3391 30170283
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE4 1667 8098551 698
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM32 35124 7066 6435 372
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)3,122,380,640,52
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób:poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: na 30 września 2022 r.: 1 euro = 4,8698 zł,na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł.poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2022 r.: 1 euro = 4,6880 zł,kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.: 1 euro = 4,5541 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl