Nabycie akcji własnych

Tytuł raportu: Nabycie akcji własnych
Data: 18.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   3/2023

Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 16 stycznia 2023 roku otrzymał z Biura Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [Dalej DM Santander] informację o nabyciu przez DM Santander, w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta z dnia 24 listopada 2021 roku, akcji własnych Emitenta.

DM Santander, działając na zlecenie Emitenta, nabył:

- W dniu 9 stycznia 2023 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 782 akcje własne [kod ISIN: PLPEKPL00010] o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,008% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,008% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,86 zł.

- W dniu 10 stycznia 2023 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 649 akcji własnych [kod ISIN: PLPEKPL00010] o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,006% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,88 zł.

- W dniu 11 stycznia 2023 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 780 akcji własnych [kod ISIN: PLPEKPL00010] o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,008% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,008% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,90 zł.

- W dniu 12 stycznia 2023 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 773 akcje własne [kod ISIN: PLPEKPL00010] o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,007% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,007% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,90 zł.

- W dniu 13 stycznia 2023 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 773 akcje własne [kod ISIN: PLPEKPL00010] o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Akcje stanowią 0,007% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,007% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,90 zł.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiadał łącznie 906 970 akcji własnych o wartości nominalnej 6,00 zł każda, które stanowiły 8,72% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowiły 8,74% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 148/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku.

Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2] i 8] Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:

a] przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub

b] odsprzedane.

Emitent nabył dotychczas w ramach Programu Skupu Akcji 101 964 akcje własne z maksymalnej liczby akcji możliwej do nabycia w Programie Skupu Akcji wynoszącej 2 068 062. Emitent przeznaczył dotychczas na nabycie akcji w ramach Programu Skupu Akcji kwotę 312 023,70 zł z maksymalnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na Program Skupu Akcji wynoszącej 1 000 000 zł.

Program Skupu Akcji trwa do dnia 29 czerwca 2026 roku albo do chwili wyczerpania maksymalnej liczby akcji lub maksymalnej kwoty pieniężnej przewidzianych w Programie Skupu Akcji.

Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 9 do 13 stycznia 2023 roku.

źródło: biznes.pap.pl