Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2023 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2023 roku
Data: 24.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   5/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023:

Raporty okresowe za 2022 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2022 rok: 13 kwietnia 2023 roku.

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2022 rok: 13 kwietnia 2023 roku.

Raporty okresowe za 2023 rok:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 18 maja 2023 roku.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 21 września 2023 roku.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 23 listopada 2023 roku.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku, skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [dalej Rozporządzenie].

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

źródło: biznes.pap.pl