Raport roczny RR 2022

Tytuł raportu: 
Data: 26.04.2023 r.
Numer raportu: Raport roczny RR   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20222 02120222 021
AKTYWA, RAZEM38 047,0033 816,008 112,007 352,00
AKTYWA OBROTOWE12 991,008 929,002 770,001 941,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA4 114,009 110,00877,001 981,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE143,001 301,0030,00283,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE3 971,007 809,00847,001 698,00
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM33 933,0024 706,007 235,005 372,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)3,272,380,700,52
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW28 702,0018 580,006 122,004 059,00
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ5 966,004 000,001 273,00874,00
ZYSK (STRATA) NETTO9 485,008 321,002 023,001 818,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,910,800,190,18
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3 275,001 468,00699,00321,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ5 047,001 959,001 077,00428,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-3 992,00-2 571,00-851,00-562,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM4 331,00856,00924,00187,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł, - na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł, Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2022 r.: 1 euro = 4,6883 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2021 r.: 1 euro = 4,5775 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl