Skonsolidowany raport roczny SRR 2022

Tytuł raportu: 
Data: 26.04.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR   2022
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2022202120222021
AKTYWA, RAZEM40 198,0036 827,008 571,008 007,00
AKTYWA OBROTOWE22 585,0019 736,004 816,004 291,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA8 867,009 410,001 891,002 046,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE507,001 479,00108,00322,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE8 360,007 931,001 783,001 724,00
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM31 331,0027 416,006 681,005 961,00
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ30 359,0026 401,006 473,005 740,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,922,540,620,55
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW45 716,0030 174,009 751,006 592,00
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3 852,004 296,00822,00939,00
ZYSK (STRATA) NETTO4 408,004 160,00940,00909,00
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ4 451,004 088,00949,00893,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,430,390,090,09
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2 698,004 530,00575,00990,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ1 823,00-3 342,00389,00-730,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1 883,00-3 235,00-402,00-707,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2 638,00-2 047,00563,00-447,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł, - na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł, Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2022 r.: 1 euro = 4,6883 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2021 r.: 1 euro = 4,5775 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

źródło: biznes.pap.pl