Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2023

Tytuł raportu: 
Data: 30.05.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1/2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW10 72211 0402 2812 376
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-2571 241-55267
ZYSK (STRATA) NETTO679623144134
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ677588144127
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,070,060,010,01
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-1 9081 383-406298
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-80-390-17-84
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-414-363-88-78
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-2 401629-511135
31 MARCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.31 MARCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.
AKTYWA, RAZEM39 62540 1988 4758 571
AKTYWA OBROTOWE22 13622 5854 7344 816
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA7 6788 8671 6421 891
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE23750751108
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7 4418 3601 5911 783
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM31 94731 3316 8336 681
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ30 97330 3596 6256 473
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)2,982,920,640,62
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW6 6297 5031 4101 615
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ3091 19166256
ZYSK (STRATA) NETTO41366588143
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,040,060,010,01
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-5601 401-119302
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ4-1041-22
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-369-318-78-68
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-924979-197211
31 MARCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.31 MARCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.
AKTYWA, RAZEM37 72638 0478 0698 112
AKTYWA OBROTOWE13 08612 9912 7992 770
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA3 4424 114736877
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE18143430
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE3 4233 971732847
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM34 28433 9337 3337 235
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)3,303,270,710,70
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób:poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:- na 31 marca 2023 r.: 1 euro = 4,6755 zł,- na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł,poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie styczeń-marzec 2023 r.: 1 euro = 4,7005 zł,- kurs średni w okresie styczeń-marzec 2022 r.: 1 euro = 4,6472 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl