Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna
Data: 07.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 lipca 2023 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 [Batory Office Building II, wejście A, parter].

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającą także proponowane zmiany statutu Spółki [punkt VII Ogłoszenia].

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

źródło: biznes.pap.pl