Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Tytuł raportu: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Data: 08.09.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   37/2023

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 7 września 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał do rejestru zmianę statutu Emitenta dokonaną przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 22 podjętą w dniu 4 lipca 2023 roku. O podjęciu przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały, Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku.

Na skutek rejestracji w §35 statutu Emitenta dodano nowy ust. 5, o treści:

"Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych."

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

źródło: biznes.pap.pl