Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

Tytuł raportu: 
Data: 21.09.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr   2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW22 75021 8514 9324 707
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-4221 960-91422
ZYSK (STRATA) NETTO8562 247185484
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ8892 267193488
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,090,220,020,05
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-2 1163 586-459772
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-178-679-39-146
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ38-7058-152
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-2 2562 202-489474
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE30 CZERWCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.30 CZERWCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.
AKTYWA, RAZEM39 75440 1988 9338 571
AKTYWA OBROTOWE21 61422 5854 8574 816
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA7 6828 8671 7261 891
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE24250754108
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7 4408 3601 6721 783
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM32 07231 3317 2076 681
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ31 13430 3596 9966 473
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)3,002,920,670,62
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEpółrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW13 48214 4422 9233 111
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ5772 578125555
ZYSK (STRATA) NETTO7532 883163621
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,070,280,020,06
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-7814 070-169877
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ12-6373-137
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-475-2 143-103-462
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-1 2441 290-270278
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE30 CZERWCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.30 CZERWCA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.
AKTYWA, RAZEM38 03038 0478 5458 112
AKTYWA OBROTOWE12 83112 9912 8832 770
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA3 4574 114777877
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE23143530
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE3 4333 971772847
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM34 57333 9337 7697 235
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)3,333,270,750,70
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w następujący sposób:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:na 30 czerwca 2023 r.: 1 euro = 4,4503 zł,na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł.- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.: 1 euro = 4,6130 zł,kurs średni w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.: 1 euro = 4,6427 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl