Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

Tytuł raportu: 
Data: 23.11.2023 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3/2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW34 41432 1717 3416 862
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2412 29251489
ZYSK (STRATA) NETTO4 4343 427946731
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ4 4863 469957740
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,430,330,090,07
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1272 75327587
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ802502171107
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1 206-1 336-257-285
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-2771 920-59409
30 WRZEŚNIA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.30 WRZEŚNIA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.
AKTYWA, RAZEM43 33640 1988 8998 571
AKTYWA OBROTOWE24 07422 5854 9444 816
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA7 7598 8671 5931 891
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE27050755108
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE7 4898 3601 5381 783
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM35 57731 3317 3066 681
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ34 65730 3597 1176 473
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)3,342,920,690,62
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW19 96021 0094 2584 481
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 3363 859285823
ZYSK (STRATA) NETTO3 6857 8157861 667
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,350,750,080,16
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 3954 043298862
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-2923 323-62709
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1 116-3 437-238-733
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-133 929-3838
30 WRZEŚNIA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.30 WRZEŚNIA 2023 R.31 GRUDNIA 2022 R.
AKTYWA, RAZEM40 70838 0478 3598 112
AKTYWA OBROTOWE14 40312 9912 9582 770
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA3 2764 114673877
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE621431330
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE3 2153 971660847
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM37 43133 9337 6867 235
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)3,613,270,740,70
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczone na euro w następujący sposób: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:- na 30 września 2023 r.: 1 euro = 4,6356 zł,- na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2023 r.: 1 euro = 4,5773 zł,- kurs średni w okresie styczeń-wrzesień 2022 r.: 1 euro = 4,6880 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

źródło: biznes.pap.pl